Turizam

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta
  • u šestom semestru bira se dva od tri ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena

Prva godina - Turizam

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Sociologija 3+1   7
2 Poslovna matematika 2+3   7
3 Ekonomika biznisa 3+2   7
4 Uvod u turizam 2+4   7
        28
5 Osnovi informatike   2+2 7
7 Turizam i kultura   3+2 7
8 Računovodstvo   2+3 7
9 Engleski jezik 1   2+1 5
10 Izborni predmet 1   2+2 6
        32

Izborni predmet (Izborni predmet 1) prve godine na smeru Turizam je u drugom semestru i to: