Turizam

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta
  • u šestom semestru bira se dva od tri ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena

Druga godina - Turizam

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Menadžment u turizmu 2+2   6
2 Nacionalna turistička geografija 2+2   6
3 Engleski jezik 2 2+2   6
4 Izborni predmet 2 2+2   5
5 Izborni predmet 3 2+2   6
    10+10   29
6 Turističke regije sveta   2+3 6
7 Poslovne finansije   3+2 7
8 Marketing u turizmu   3+3 7
10 Trgovinski menadžment   3+2 7
11 Stručna praksa 1     4
      11+9 31

Izborni predmeti druge godine smera Turizam u trećem semestru je Izborni predmet 2 u okviru koga student može da se opredeli za:

Drugi izborni predmet druge godine smera Turizam u trećem semestru je Izborni predmet 3 u okviru koga student može da se opredeli za:

  • Preduzetništvo
  • Aplikativni softver