InformaCIONE TEHNOLOGIJE

Svrha studijskog programa

Svrha specijalističkog studijskog programa Informacione tehnologije je obrazovanje studenata za prepoznatljive i jasne informatičke profesije i zanimanja, sa ciljem da se privredi i poslovnim sistemima obezbede kvalitetni stručnjaci koji direktno mogu da se uključe u praktičan rad.

Informacione tehnologije nalazi najširu primenu u svim granama privrede. Student koji završi ove studije postaje osposobljen za primenu:

 • Veštačke inteligencije
 • Industrijskih računara
 • Merenja i digitalnu akviziciju podataka
 • Optimizacija procesa
 • Web programiranje
 • Projektovanje proizvodno informacionog sistema
 • Projektovanje poslovno informacionih sistema
 • Za praktičan rad iz oblasti informatike, pre svega softvera, u svim privrednim strukturama
 • Za projektovanje novih informacionih sistema, kao i razvoj i održavanje postojećih
 • Za primenu Web tehnologija u cilju dinamičkog predstavljanja poslovnih sistema, radi što uspešnijeg marketinga poslovanja
 • Za primenu multimedijalnih alata kao najefikasnijeg, marketinškog načina predstavljanja poslovnih sistema, putem različitih vrsta javnih nastupa i medija
 • Da računarski upravlja tehnološkim procesima
 • Da kompjuterski simulira ponašanja određenih sistema i pojava, što predstavlja osnov inteligentnih sistema
 • Za komunikaciju i timski rad.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program Informacione tehnologije ima jasno definisane ciljeve.

Ciljevi studijskog programa uključuju postizanje kompetencija i veština, kao i metode za njihovo sticanje. Ciljevi uključuju razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije: specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

U tom smislu, cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka iz oblasti Informacionih tehnologija za rad u raznorodnim i dinamičnim informatičkim okruženjima sa karakteristikama kao što su:

 • Sticanje znanja i veština iz oblasti softvera i hardvera potrebnih za obavljanje različitih poslova u raznim oblastima privrede, sa mogućnošću zaposlenja
 • Izbornost predmeta, čime student aktivno učestvuje u oblikovanju svog obrazovanja prema ličnim afinitetima i poslovnim stremljenjima
 • Mobilnost studenata u pogledu promene studijskog programa i škole u zemlji i inostranstvu

Da bi se postigli dati ciljevi student stiče sledeća znanja i iskustva:

 • sticanje znanja i veština iz specifičnih oblasti softvera i harvera koje je danas zastupljeno u različitim poslovnim sistemima
 • generisanje računarskih sistema sa osobinama, koje bi kod ljudskih bića bili okarakterisani kao inteligentni sistemi AI (Atificial Intelligence)
 • rad sa različitim vrstama industrijskih računara u smislu poznavanja strukture računara, načina rada, funkcionalnih mogućnosti, programiranja, izbora, povezivanja i primene u upravljanju objekata i procesa
 • klijentsko i serversko programiranje, primena baza podataka za WEB aplikacije
 • merenja električnih i neelektričnih veličina, harversko i softversko okruženje za digitalno prikupljanje podataka i njihovu obradu
 • sticanje znanja o proizvodnim sistemima i analizi performansi sa ciljem projektovanja informacionih sistema na bazi dijagrama tokova informacija
 • upoznavanje sa savremenim metodama prikupljanja podataka u oblasti istraživanja. Usvajanje teorijske podloge iz matematičke statistike i kompetentno korišćenje odgovarajućih softverskih alata. Ovladavanje tehnikama publikovanja rezultata istraživačkog rada korišćenjem naprednih računarskih programa
 • izučavanje metoda analitičke i adaptivne optimizacije,softverska simulacija optimizacije složenih procesa

Praktična znanja i iskustva se stiču kroz laboratorijske vežbe iz uže stručnih informatičkih predmeta, u moderno opremljenim računarskim laboratorijama škole, kao i uz praktičan rad u preduzećima, čija je osnovna delatnost bavljenje raznim vrstama hardverskih i softversko-aplikativnih poslova i usluga.

Tokom studija se posebna pažnja poklanja sticanju najnovijih znanja iz informatičkih tehnologija koje se progresivno usavršavaju, u cilju rešavanja složenih praktičnih problema iz različitih sfera života i rada.

Kompetencije diplomiranih studenata

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata

Opis ishoda učenja

Savladavanjem studijskog programa Informacione tehnologije student stiče profesionalne kompetencije (znanja, veštine, osposobljenosti, stavove, motivacione dispozicije) koje obezbeđuju kvalitetno obavljanje profesionalne delatnosti.

Opšte kompetencije

Opšte kompetencije prate svrsishodnost studijskog programa, kao i strateške ciljeve definisane Strategijom obezbeđenja kvaliteta Škole i uključuju opšta znanja, osposobljenost i veštine za:

 • razumevanja i klasifikaciju svih 12 područja IT
 • samostalnost u organizaciji i automatizaciji podataka i informacija
 • odabir i primenu savremenih metoda i alata u IT
 • istraživački aspekt, projektovanjai rešavanja problema primenom IT
 • razvoj i primenu savremenih Veb alata i Internet tehnologija
 • profesionalno poslovanje u okruženju
 • praćenja i primene inovacija u područjima IT i profesionalnom delovanju
 • planiranja i upravljanja procesima od makro do mikro nivoa
 • upravljanja periferijskim resursima IT
 • integracije i primene saznanja različitih disciplinapodrškom IT
 • kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje u oblastima IT
 • integracije znanja za odgovarajuću rezultativnost primena IT

Specifične kompetencije

Specijalističke strukovne studije IT treba da obezbede da stručnjaci ovog profila – inženjeri IT rade:

 • u poslovnoj administraciji, kao informatička podrška, kao organizatori informacionih sistema i baza podataka
 • u proizvodnim i poslovnim sistemima na poslovima podrške razvoju softvera i sistema, informatičke podrške, u agencijama i drugim službama

Kompetencije inženjera IT bliže su usmerene i grupisane u najmanje četiri od navedenih standardizovanih 12 "pravaca" IT:

 1. integracija i održavanje računarskih sistema i mreža obuhvata poslove u fazama instaliranja, korišćenja i proširivanja računarske opreme i sistemske programske podrške, kao i deo poslova kod projektovanja računarskih mreža po principima strukturnog kabliranja i radnih grupa, izvođenja i ispitivanja mreže, priključivanja mreže na Internet, priključivanja pojedinih resursa na mrežu, sa ciljem funkcionalne i ispravno podešene mreže i opreme za instaliranje i pokretanje korisničkih programa
 2. profesionalno programiranje i izrada korisničke programske podrške obuhvata poslove generisanja i testiranje delova programa korišćenjem programskih prevodilaca i generatora aplikacija, uz aktivno učešće u sagledavanju potreba i zahteva korisnika, izrađivanje, testiranje i dokumentovanje delova programa, obavljanje funkcionalnih ispitivanja programa kod korisnika
 3. izrada baza podataka i sistema pristupa podacima obuhvata poslove projektovanja, generisanja i testiranje delova baze podataka i sistema pristupa podacima korišćenjem programa baze podataka i generatora aplikacija, uz aktivno učešće u sagledavanju potreba i zahteva korisnika, izrađivanju, testiranju i dokumentovanju baze podataka i sistema pristupa preko mreže – Interneta, posebno vodeći računa o administraciji poslovnih podataka
 4. projektovanje, izgradnja i korišćenje informacionih i inteligentnih sistema obuhvata poslove razvojnog ciklusa informacionih i inteligentnih sistema kroz analizu sistema, određivanje arhitekture sistema, specifikaciju zahteva, projektovanje, implementaciju, testiranje i održavanje sistema na projektovanom nivou funkcionalnosti, koristeći tehnike dekompozicije, dijagrama toka podataka, radnog dijagrama, akcijskog i drugih dijagrama, kao i CASE alata kako bi se postigla standardizacija i kvalitet i izradila dokumentacija informacionog sistema.

Stečeni stručni naziv

Stečeni stručni naziv: Specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva - Informacione tehnologije