mašinstvo

Svrha studijskog programa

Studijski program specijalističkih studija SSS “Mašinstvo“, sa modulima Proizvodno mašinstvo i Termotehnika, sadrži predmete koji studentu omogućuju potrebnu integraciju pedagoških i didaktičkih znanja sa teorijsko - stručnim znanjima, što je osnovna pretpostavka za uspešno izvođenje svih oblika nastavnog rada.

Nastavni sadržaji nastavnih predmeta su prilagođeni zahtevima savremene privrede i tehnike. Nastavnim sadržajima je omogućeno da studenti ovladaju potrebnim teoretskim znanjima i da ista povežu sa praksom.

Studijski program obrazuje mašinske inženjere specijaliste proizvodnog mašinstva i termotehnike, koji su orijentisani na praktičan rad u mašinskoj struci, kao i za nastavak studija na višim nivoima u zavisnosti od odluka visokoškolskih ustanova. Svršeni studenti su osposobljeni za rad u proizvodnim pogonima, kao i u službama pripreme proizvodnje, odnosno u konstrukciji, tehnologiji i informacionom sistemu za planiranje i upravljanje proizvodnjom. Takođe su osposobljeni za rad u održavanju i kontroli kvaliteta. Studenti specijalističkih studija studijskog programa SSS “Mašinstvo“, stiču osnovna teorijska i praktična znanja iz uže stručne oblasti, potrebna za rad na projektovanju proizvoda, transportnih sistema, kao i na održavanju mašina i opreme.

Pored toga osposobljavaju se i za poslove organizacije poslovnih sistema i upravljanja konkretnim projektima. Proširivanje znanja sa oblastima nekonvencionalnih postupaka obrade i tribologije omogućava bolje uklapanje budućih mašinskih inženjera-specijalista u industriju, koja pred njih postavlja nove, sve oštrije zahteve.

SSS “Mašinstvo“, je svakako jedna od osnovnih, tradicionalnih struka u proizvodnim delatnostima. Ono je u prošlosti bilo osnova za razvoj ostalih oblasti industrije. Može se očekivati da Proizvodno mašinstvo i termotehnika, u budućnosti sačuva svoje mesto, uz neminovne promene i adaptacije, koje zahteva razvoj tehnike koju koristi i kojoj služi.

U Planu nastave nalaze se i dva obavezna predmeta sa informatičkim sadržajem. Studenti se obučavaju za rad sa modernim, kompjuterski integrisanim sistemima. U oblasti planiranja i upravljanja proizvodnjom izvodi se teorijska i praktična obuka u radu sa informacionim sistemima. Svrha ovog studijskog programa je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Visoko poslovno-tehničke škole u Užicu i nastavi koja se izvodi na osnovnim strukovnim studijama.

Proizvodno mašinstvo je svakako jedna od osnovnih, tradicionalnih struka u proizvodnim delatnostima. Ono je u prošlosti bilo osnova za razvoj ostalih oblasti industrije. Može se očekivati da proizvodno mašinstvo u budućnosti sačuva svoje mesto, uz neminovne promene i adaptacije, koje zahteva razvoj tehnike koju koristi i kojoj služi. Tako se mašinstvo danas razvija u pravcu informatike, mehanotronike, medicine, nanoinženjerstva itd.

Proizvodno mašinstvo u našoj školi razvija se pre svega u pravcu informatike i to tako što informatičke tehnologije predstavljaju osnovni alat za rad mašinskog inženjera u praksi. U Planu nastave nalazi se nekoliko obaveznih i izbornih predmeta sa informatičkim sadržajem.

U projektovanju proizvoda studenti se obučavaju za rad sa modernim CAD alatima na 2D i 3 D modelima. U obuci za računarsko upravljanje, pored neophodnih osnovnih znanja iz projektovanja upravljačkih sistema, težište je na primeni industrijskih računara u upravljanju, NU mašinama i industrijskim robotima. U oblasti planiranja i upravljanja proizvodnjom izvodi se teorijska i praktična obuka u projektovanju informacionih sistema pomoću CASE alata.

Termotehnika je oblast koja sve više dobija na značaju sa obzirom na ulogu toplotnih procesa u svim oblastima industrije, kao i u oblasti grejanja i klimatizacije stambenih, poslovnih i industrijskih objekata. Od posebnog interesa za inženjere ovog usmerenja je bavljenje alternativnim izvorima energije, kao što su geotermalna energija, solarna energija, energija vetra, energija biomase i dr. Veliki i značajan prostor za rad postoji u oblasti energetske efikasnosti, kako u oblasti industrije, tako i u saobraćaju, stanovanju i dr. U tom cilju u Planu nastave na ovom usmerenju, pored opštih i informatičkih predmeta, koji predstavljaju pripremu i alat za rad u struci, nalazi se nekoliko stručnih predmeta koji omogućuju sticanje znanja za prktičan rad u datoj oblasti.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa u skladu su sa Misijom Škole – razvojem obrazovanja u zemlji, stvaranjem uslova za unapređenje struke i direktno učešće neposrednih aktera u obrazovnom procesu u kreiranju kvalitetnog inženjerskog kadra, što obuhvata:

 • sticanje znanja iz teorije i prakse mašinstva, kao i znanja i veština potrebnih za obavljanje različitih poslova u mašinskoj i drugim srodnim oblastima industrije
 • osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja
 • aktivno učestvovanje studenta u oblikovanju njegovog obrazovanja kroz izbor predmeta
 • razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja i komuniciranja sa članovima interdisciplinarnih timova
 • osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme
 • interaktivan uticaj na uslove, sadržaj studija i način studiranja i ocenjivanja. mobilnost studenata u pogledu promene studijskog programa i škole u zemlji i inostranstvu
 • stručno i naučno usavršavanje kroz nastavak školovanja na akademskim studijama u zavisnosti od odluka visokoškolskih ustanova

Da bi se postigli dati ciljevi student stiče sledeća znanja i iskustva:

 • iz užih stručnih predmeta, odnosno oblasti proizvodnih informacionih sistema, kompjuterskog upravljanja proizvodnjom, održavanja mašina i opreme i transportnih sistema
 • iz oblasti projektovanja proizvoda i upravljanja projektima, kao i
 • praktična znanja i iskustva kroz konkretno vežbanje u laboratorijama škole i preduzeća iz stručnih oblasti datih na predavanjima i teorijskim vežbama, kao i praktičan rad u poslovnim sistemima.

Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje naučnog i stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća.

Kompetencije diplomiranih studenata

Licence

Po završetku studijskog programa student stiče pravo dobijanja odgovarajuće licence: Saznaj više o tome

Opšte kompetencije diplomiranih studenata specijalističkih studija studijskog programa Mašinstvo podrazumevaju produbljeno znanje, razumevanje i stručne veštine u odabranim užim oblastima specijalizacije, koje se zasniva na znanju i veštinama stečenim na osnovnim strukovnim ili osnovnim akademskim studijama, kao vid posebne pripreme i odgovarajuće je za uspešan rad u oblasti specijalizacije;

 • u stanju da primeni produbljeno znanje, razumevanje i veštine za uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u užim oblastima studija
 • stekao znanja i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema iz struke
 • ima povećanu sposobnost da integriše stečena znanja i veštine, da rasuđuje i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke, koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova
 • u stanju da efikasno prati i usvaja novine u oblasti specijalizacije i da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti.

Savladavanjem modula Proizvodno mašinstvo, student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • poznavanje i razumevanje oblasti proizvodnog mašinstva
 • povezivanje znanja iz više oblasti u cilju multidisciplinarnog pristupa u rešavanje određenih klasa problema
 • primena znanja stečenih studiranjem u oblasti projektovanja, planiranja i realizacije proizvodnje
 • permanentno usavršavanje, praćenje i primena novina u oblasti proizvodnog mašinstva
 • korišćenje znanja stranog jezika i informatičkih tehnologija u cilju kvalitetnijeg rada u struci
 • poznavanje međunarodnih i nacionalnih standarda i propisa iz oblasti mašinskog inženjerstva, zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu

Savladavanjem modula Termotehnika, student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • poznavanje i razumevanje oblasti termotehnike
 • rešavanje praktičnih problema u struci na bazi znanja iz stručnih oblasti, stečenih studiranjem, uz očuvanje životne sredine i poštovanje principa održivog razvoja
 • rešavanje problema u oblasti projektovanja, ispitivanja i održavanja termotehničkih instalacija na bazi stečenih znanja i iskustava, uz korišćenje stranih jezika i informatičkih tehnologija
 • praćenje literature, standarda i ostalih relevantnih informacija i njihova primena u rešavanju zadataka iz oblasti termotehnike, primena principa zaštite na radu u cilju smanjenja rizika od povreda i oboljenja radnika, kao i oštećenja opreme

Opis ishoda učenja

 • Produbljeno znanje, razumevanje i stručne veštine u oblastima proizvodnog mašinstva i termotehnike, koje je zasnovano na znanju i veštinama stečenim na osnovnim strukovnim studijama
 • U stanju da primeni produbljeno znanje, razumevanje i veštine za uspešno rešavanje složenih problema u užim oblastima studija
 • Steći će znanje i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema iz struke
 • Imaće povećanu sposobnost da integriše stečena znanja i veštine, da rasuđuje i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova
 • U stanju da efikasno prati i usvaja novine u oblasti specijalizacije i da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti

Stečeni stručni naziv : Specijalista strukovni inženjer mašinstva – za proizvodno mašinstvo

Stečeni stručni naziv : Specijalista strukovni inženjer mašinstva – za termotehniku