Menadžment

Svrha studijskog programa

Studijski program specijalističkih studija Menadžment ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu, koji je dostupan javnosti. Svrha studijskog programa je obrazovanje specijalista za prepoznatljivu i zahtevnu menadžersku profesiju. Specijalistički studijski program obezbeđuje sticanje širokog spektra kompetencija koje su društveno opravdane i korisne i koje podrazumevaju konkretnu primenu stečenih znanja u praksi. Struktura kurikuluma prati predviđanja, koja ukazuju na očekivani rastući trend tražnje na tržištu menadžera posebno onim koji poseduju znanja iz oblasti evropskog poslovanja i globalizacije, marketing menadžerima, PR menadžerima, menadžerima ljudskih resursa, finansijskim menadžerima, projektnim menadžerima, menadžerima u obrazovnim institucijama i menadžerima finansijskog rizika. Svrha ovog studijskog programa je da upravo studentima pruži aktuelna produbljena i proširena znanja iz relevantnih oblasti menadžmenta. Ovaj program osposobljava studente za uspešan samostalan i timski rad u uslužnim i proizvodnim organizacijama kao i za poslovno umrežavanje.

Program će obezbediti sticanje menadžerskih kompetencija koje su opravdane i korisne sa aspekta društvenog i privrednog razvoja, a što je od posebnog značaja za dalji razvoj obrazovnog procesa i integrisanje u evropski obrazovni prostor. Pored ovoga, bitna svrha ovog studijskog programa se ogleda u razvijanju analitičkog mišljenja i osposobljavanju za rešavanje konkretnih menadžerskih problema. Svrha ovog studijskog programa je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Visoko poslovno-tehničke škole u Užicu i nastavi koja se izvodi na osnovnim strukovnim studijama.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Menadžment ima jasno definisane ciljeve čiji je konačni ishod obrazovanje specijalista strukovnih menadžera koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u organizacijama različitih delatnosti, te da budu osposobljeni da koriste savremene koncepte, tehnike i metode za rešavanje složenijih upravljačkih problema.

Ciljevi ovog studijskog programa su zasnovani na bazi iskustava i savremenih inovacija i znanja u oblasti menadžmenta, koja se izučavaju na istim/sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu.

Osnovni cilj specijalističkih strukovnih studija Menadžment jeste sticanje stručnih kompetencija u oblasti menadžmenta:

 • Osposobljavanje studenata za uključivanje u rad na projektima;
 • Sticanje znanja iz teorije i prakse menadžmenta, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad u praksi;
 • Osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja; Ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti menadžmenta;
 • Sticanje znanja, posebno onih oblasti koje se odnose na organizaciju poslovnih sistema, finansijski menadžment, projektni menadžment, menadžment ljudskih resursa, međunarodno poslovanje, marketin usluga i organizaciono ponašanje;
 • Razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa klijentima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
 • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
 • Pripremljenost za nastavak stručnog usavršavanja;
 • Sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća.

Kompetencije diplomiranih studenata

Opšte kompetencije uključuju, pre svega, produbljeno znanje, razumevanje i stručne veštine u odabranim užim oblastima specijalizacije, koje se zasniva na znanju i veštinama stečenim na osnovnim strukovnim studijama, kao vid posebne pripreme i odgovarajuće je za uspešan rad u oblasti specijalizacije:

 • u stanju da primeni produbljeno znanje, razumevanje i veštine za uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u užim oblastima studija;
 • stekao znanja i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema iz struke;
 • ima povećanu sposobnost da integriše stečena znanja i veštine, da rasuđuje i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova;
 • u stanju da efikasno prati i usvaja novine u oblasti specijalizacije i da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti.

Pored toga, savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • primene stečenih znanja u praksi;
 • kontinuiranog praćenja i sticanja novih menadžerskih znanja iz različitih oblasti i primene novih kompetencija u poslovnoj praksi, uključujući nova znanja i kompetencije iz sfere:
  • strateškog i operativnog menadžmenta,
  • upravljanja ljudskim resursima u organizaciji,
  • menadžmenta u globalnom okruženju, evropskog biznisa i menadžmenta,
  • finansijske analize, donošenja finansijskih odluka u uslovima neizvesnosti, primene strategije korporativnog restruktuiranja, sagledavanje i upravljanje finansijskim rizikom, upravljanje projektima i programima,
  • rešavanja upravljačkih problema uz izbor i korišćenje odgovarajućih metoda opšteg menadžmenta i funkcionalnih menadžmenta,
  • analize i predviđanja domaćeg i međunarodnog okruženja,
  • blagovremenog pribavljanja i upotrebe informacija u ovladavanju i primeni znanja, donošenja odluka u uslovima neizvesnosti i upravljanja specifičnim vrstama rizika.
Studenti specijalističkih strukovnih studija Menadžment stiču kompetencije za rad na menadžerskim poslovima, za rešavanje realnih problema iz prakse, vođenje projekata iz navedene oblasti uz mogućnosti nastavka obrazovanja na nivou diplomskih akademskih studija istog ili nekog od srodnih studijskih programa.

Stečeni stručni naziv : Specijalista strukovni menadžer