Menadžment

Raspored predmeta po semestrima studija

R.br. Šif. Pred. Naziv predmeta Sem. Obavezni/ Izborni Broj časova ESPB
PRVA GODINA
1. 61731 Metode istraživanja i naučne komunikacije 1 O 2+2 6
2. 61732 Organizacija poslovnih sistema 1 O 3+3 8
3. 61733 Finansijski menadžment 1 O 3+3 8
4. 61734 Upravljanje projektima 1 O 2+2 6
5. Izborni blok 1 2 I 3+3 7
5.1. 61851 Međunarodno poslovanje preduzeća
5.2. 61852 Menadžment ljudskih resursa
6. Izborni blok 2 2 I 3+3 6
6.1. 61853 Marketing usluga
6.2. 61854 Organizaciono ponašanje
7. 61835 Informatička metodologija  istraživačkog  rada 2 O 4+4 7
8. 61836 Stručna praksa (56 časova) 2 O 2
9. 61837 Specijalistički rad 2 O 10
Ukupno časova aktivne nastave 20+20

Ukupno ESPB

    60