Računovodstvo i revizija

Raspored predmeta

R.br. Šif. Pred. Naziv predmeta Sem. Obavezan/ izborni Broj časova ESPB
PRVA GODINA
1. RIR111 Metode istraživanja i nauče komunikacije 1 Obavezan 2+2 6
2. RIR112 Interna revizija 1 Obavezan 3+3 7
3. RIR113 Finansijski menadžment 1 Obavezan 3+3 7
4. RIR114 Računovodstvo malih i srednjih preduzeća 1 Obavezan 3+3 7
5. RIR121 Poresko planiranje 2 Obavezan 2+3 6
6. RIR122 Ekonomija socijalnog sektora 2 Obavezan 2+2 6
7. RIR123 Predmet izbornog bloka 1
7.1. RIR1231 Upravljanje projektima 2 Izborni 3+2 6
7.2. RIR1232 Organizaciono ponašanje 2 Izborni 3+2 6
8. RIR124 Predmet izbornog bloka 2
8.1. RIR1241 Marketing usluga 2 Izborni 3+2 6
8.2. RIR1242 Organizacija poslovnih sistema 2 Izborni 3+2 6
9. RIR125 Stručna praksa 2 Obavezan 2
10. RIR126 Specijalistički rad 2 Obavezan 7
Ukupni časova aktivne nastave 21+20
Ukupno ESPB 60