Računovodstvo i revizija

Svrha studijskog programa

Specijalistički studijski program Računovodstvo i revizija, ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu, dostupnu javnosti.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za prepoznatljivu, jasnu, deficitarnu, zahtevnu i odgovornu profesiju i zanimanja iz oblasti računovodstva i revizije. Studijski program obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne i koje podrazumevaju konkretnu primenu stečenih znanja u praksi.

Svrha studijskog programa je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima visokoškolske ustanove na kojoj se program izvodi. Svrha realizacije studijskog programa je jasno i nedvosmisleno formulisana.

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Računovodstvo i revizija, ostvaruje se u obrazovno – naučnom polju društveno - humanističkih nauka, oblast ekonomske nauke.

Studijski program pruža nadogradnju znanja i omogućuje osposobljavanje strukovnim specijalistima da prate i primenjuju najnovija dostignuća u polju računovodstva i revizije, da analiziraju i upoređuju različite domaće i međunarodne standarde za računovodstvo i reviziju sa ciljem ostvarivanja boljih ekonomskih rezultata poslovanja.

SSS Računovodstvo i revizija predstavlja jedan od najaktuelnijih programa, jer je isti posebno atraktivan za poslovnu praksu. Studijski program osposobljava studente za različita zanimanja iz računovodstva, revizije i poslovnih finansija – srednje i više finansijske funkcije u preduzećima. Najvažnija od tih zanimanja su: finansijski menadžer, rukovodilac računovodstva, revizor, ovlašćeni revizor, glavni kontrolor, finansijski analitičar, investicioni savetnik, portfolio menadžer, profesor u srednjoj školi i sl.

Nastavni planovi i programi studija su tako koncipirani da obuhvataju najnovija stručna saznanja iz odgovarajućih oblasti koje su predmet studija i omogućavaju fleksibilan pristup željama studenata za pročavanjem određenih specijalističkih oblasti putem izbornih predmeta koji u svojoj osnovi se nadovezuju na isti studijski program na osnovnim strukovnim studijama.

Na studijskom programu se posebno mogu izdvojiti oblasti edukacije studenata iz interne revizije, računovodstva za mala i srednja preduzeća, ekonomije socijalnog sektora, finansijskog menadžmenta, poreskog planiranja, upravljanja projektima.

Sve ovo ima za cilj da se obezbediti njihovo uspešno uključivanje u savremene tokove međunarodno integrisane, tržišne privrede i obezbediti kompetencije koje su prihvaćene kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu rada u uslovima sve izraženije konkurencije i kvaliteta rada. Stečeno znanje treba da pruži osnovu strukovnim specijalistima ekonomistima za uspešno napredovanje u struci i dalje školovanje.

SSS Računovodstvo i revizija je koncipiran u skladu sa savremenim naučnim dostignućima u oblasti računovodstva i revizije, kao i kroz implentaciju promena koje se dešavaju u ovim disciplinama, kao i implementaciju sve većih zahteva prakse za rešavanjem složenih problema i potreba za donošenjem što kvalitetnijih odluka. Kontinualno se vrši usaglašavanje sa potrebama računovodstveno revizorske profesije i sa sličnim programima poznatih domaćih i evropskih visokoobrazovnih institucija.

Ciljevi studijskog programa

U skladu sa misijom i ciljevima Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija u Užicu, kao i ciljevima osnovnih strukovnih studija definisani su i ciljevi specijalističkog studijskog programa Računovodstvo i revizija.

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Računovodstvo i revizija ima jasno definisane ciljeve čiji je konačni ishod savremeno edukovani specijalisti strukovni ekonomisti koji su kompetentni za obavljanje složenih analitičkih poslova i rešavanje konkretnih finansijsko-računovodstvenih problema u organizacijama različitih delatnosti kako u javnom, tako i u privatnom sektoru.

Ciljevi ovog studijskog programa su zasnovani na bazi iskustava i savremenih inovacija i znanja u oblasti računovodstva i revizije, koja se izučavaju na istim/sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu kao i dobrim praktičnim iskustvima.

Osnovni ciljevi specijalističkih strukovnih studija Računovodstvo i revizija jesu u tome da specijalista strukovni ekonomista za računovodstvo i reviziju:

 • Nadogradi, produbi i integriše prethodno stečeno teorijsko znanje i praktične veštine
 • Kroz nastavni proces, praktičnu nastavu, stručnu praksu i specijalistički rad stekne veštine koje će mu omogućiti aktivno uključenje u radni proces odmah nakon završetka studija
 • Bude osposobljen za uključivanje u rad na projektima
 • Bude osposobljen za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja
 • Ovlada specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti računovodstva i revizije
 • Razvija kreativne sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa klijentima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova
 • Bude osposobljen za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme
 • Stekne veštine kritičkog mišljenja koje je od presudnog značaja za računovodstvenu i poresku reviziju i inspekciju
 • Razmatra istraživanja o aktuelnim pitanjima u oblasti računovodstva i revizije i primenjuje odgovarajuće metode u praksi
 • Stekne odgovarajuća znanja koja će omogućiti nastavak studija na drugim specijalističkim studijama, drugim vrstama i nivoima studija kao i za permanentno usavršavanje u zemlji i inostranstvu kao i za sticanje licenci ovlašćenih računovođa i revizora

Posebni ciljevi specijalističkog studijskog programa Računovodstvo i revizija ukuljučuju postizanje kompetencija i veština u oblastima:

 • interne revizije
 • poreskog planiranja
 • računovodstva malih i srednjih preduzeća
 • finansijskog menadžmenta
 • metoda istraživanja i naučne komunikacije
 • postizanje specifične praktične veštine potrebne za uspešno obavljanje poslova iz oblasti računovodstva i revizije

Kompetencije diplomiranih studenata

Završetkom specijalističkih strukovnih studija Računovodstvo i revizija, student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • primene produbljenih teorijskih i praktičnih znanja, razumevanja i stručnih veština za uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u užim oblastima studija
 • prikupljanja, analiziranja, tumačenja i korišćenja relevantnih informacija u oblasti struke i individualnog ili timskog rešavanja složenih problema u uslovima neizvesnosti
 • ima povećanu sposobnost da integriše stečena znanja i veštine, da rasuđuje i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke, koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova
 • praćenja literature, standarda i ostalih relevantnih informacija i njihova primena u rešavanju zadataka iz oblasti računovodstva i revizije

Završetkom specijalističkih strukovnih studija Računovodstvo i revizija, student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • visokostručno obavljanje računovodstvenih poslova, što uključuje efikasno organizovanje i rukovođenje računovodstvenom funkcijom preduzeća, sastavljanje, prezentiranje i interpretiranje temeljnih i ostalih specijalizovanih finansijskih izveštaja u profitnom, neprofitnom i finansijskom sektoru
 • napredno poznavanje ključnih tema, teorija, izazova, procesa, alata i metoda u oblasti računovodstva i revizije
 • primena analitičkih metoda, znanja, relevantnih rezultata iz istraživanja o praktičnim i teorijskim pitanjima u finansijskoj reviziji i nacionalnim i međunarodnim računovodstvenim standardima
 • kritičko sagledavanje informacija završnog računa, analiza i davanje predloga za rešavanje finansijskih problema, upoređivanje i izbor različitih investicionih predloga i projekata
 • korišćenje naučno-stručne literature, usvojenih znanja i iskustava iz prakse kao i učestvovanje u realizaciji istraživačkih programa, sprovođenju metodologije pisanja, saopštavanja i prikazivanja rezultata i zaključaka uz pridržavanje etičkih okvira u oblasti računovodstva i revizije
 • finansijske analize, donošenja finansijskih odluka u uslovima neizvesnosti, primene strategije korporativnog restruktuiranja, sagledavanje i upravljanje finansijskim rizikom
 • upravljanje projektima i programima
 • sprovođenje metodologije interne kontole i revizije
 • korišćenje savremene informaciono-komunikacione tehnologije iz oblasti računovodstva i revizije

Po završetku specijalističkih strukovnih studija Računovodstvo i revizija student je osposobljen:

 • za praktičan rad na poslovima računovodstva i revizije, za rešavanje realnih problema u preduzećima iz navedenih oblasti, za kreiranje finansijsko-računovodstvene politike preduzeća
 • za komunikaciju i timski rad, kao i za profesionalni i etički odnos prema saradnicima u poslu
 • za nastavak stručnog i naučnog usavršavanja na diplomskim akademskim nivoima studija u oblastima računovodstva i revizije ili nekim od srodnih studijskih programa u zavisnosti od odluka visokoškolskih ustanova

Stečeni stručni naziv : Specijalista strukovni ekonomista - za računovodstvo i revizuju