Turizam

Svrha studijskog programa

Svrha specijalističkih strukovnih studija je da kandidatima pruže mogućnost specijalizacije u oblasti Menadžmenta turističke destinacije i Ekoturizma. Poseban akcenat je na sticanju praktično primenljivih znanja, veština i iskustava kroz izučavanje grupe specijalističkih predmeta, rad u praksi i izradu specijalističkog rada uz mentorski nadzor.

Strategijom razvoja turizma Srbije u periodu 2005-2015 posebno se naglašava da resursnu osnovu novih turističkih proizvoda u Srbiji moraju predstavljati kvalitetno edukovani i stručno osposobljeni kadrovi. Takve ciljeve moguće je postići samo na osnovu suštinski reformisanog sistema obrazovanja koji može da obezbedi stručno i profesionalno edukovan kadar u skladu sa internacionalnim standardima.

Dosadašnji rad Škole zasnivao se na teorijskom i praktičnom usavršavanju studenata iz oblasti turizma, pri čemu se posebna pažnja poklanja osposobljavanju studenata za aktivno uključivanje u rad turističke privrede i njoj srodnih delatnosti. Osnovni razlozi za osnivanje ovih studijskih programa nastaju kao odgovor na stalne promene u domenu turističkog poslovanja. Samim tim, stvara se i potreba za inoviranjem znanja i kontinuiranog razvoja visokog obrazovanja u oblasti turizma. Imajući to u vidu kroz studijske programe specijalističkih studija želimo da uspostavimo vezu između obrazovanja i privrede. Kadrovi koji će savlađivati ove sadržaje imaće mogućnost brze i direktne implementacije stečenog znanja.

Strategijom razvoja turizma Srbije predviđene su dinamične promene u ovom sektoru privrede. To je zasnovano na postojećim prirodnim i antropogenim resursima uz razvoj materijalnih resursa neophodnih za formiranje kvalitetne turističke ponude u Srbiji, ali se poseban značaj pridaje i obezbeđenju kvalitetnih ljudskih resursa. Predviđa se da će broj direktno zaposlenih u oblasti turističke privrede narasti na 100.000 za vrlo kratko vreme. Tim kadrovima će biti potrebna nova znanja iz oblasti menadžmenta, zaštite životne sredine i razvoja ekoturizma, koji se trenutno ne uče na studijama turističkog usmerenja.

Zbog toga su napravljeni programi koji po svom sadržaju i strukturi prate najnovije turističke i privredne tokove u svetu i kod nas. Integracija teorije i prakse u sistemu učenja daje novu kvalitativnu dimenziju ovakvom načinu obrazovanja. U toku studija stiču se pored stručno-naučnog saznanja i brojne praktične sposobnosti (stručna praksa je usaglašena sa stejkholderima, obezbeđen praktičan rad, specijalistički rad praktičnog karaktera i dr.), koje daju značajnu polaznu poziciju za kasniju primenu u turističkoj privredi. Obrazovnom kooperacijom se obezbeđuje sadržajno zadovoljenje i obrazovne i privredne potrebe. To predstavlja značajnu polaznu osnovu za nesmetano uključivanje u turističku privredu.

Orijentacija rada i razvoja Škole je uvek bila usmerena prema saradnji sa lokalnom, nacionalnom i internacionalnom zajednicom. U svetlu promena koje se odigravaju u našem društvu, Visoka poslovno tehnička škola ima snažnu misiju u razvoju društva i jačanju obrazovne baze turističke privrede kod nas, a i šire, prenošenjem vrednosti koje čine osnovu demokratskog građanskog društva i negovanjem kritičkih pristupa u razmatranju strateških izbora:

 • inoviranjem, razvojem i prenošenjem znanja kroz proces obrazovanja;
 • pripremanjem studenata za primenu naučnih saznanja sa ciljem da budu osposobljeni da stalno unapređuju svoje buduće profesionalno angažovanje kroz praćenje aktuelnih potreba u turističkoj privredi i ponudom konstruktivnih rešenja;
 • jačanjem postojećih i uspostavljanjem novih veza sa drugim akademskim, privrednim i društvenim institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • negovanjem standardnih akademskih vrednosti, kao što su: integritet, kolektivni duh, solidarnost, sloboda mišljenja, odgovornost, tolerancija, objektivnost, visoka zahtevnost i slično.

Svrha specijalističkih studijskih programa Menadžment turističke destinacije i Ekoturizma, saglasno, osnovnim zadacima i ciljevima Visoke škole, je obrazovanje studenata za prepoznatljive i jasne poslove o kojima će biti više rečeno u kompetencijama (Standard 4.). Svrha specijalističkog studijskog programa SSS Turizam je da:

 • strukovnom specijalisti ekonomisti turizma obezbedi niz specifičnih kompetencija i sposobnosti za obavljanje poslova u oblasti ekoturizma i menadžmenta turističke destinacije,
 • strukovnom specijalisti ekonomisti turizma obezbedi znanja neophodna za nastavak daljeg školovanja,
 • privredi Zlatiborskog okruga obezbedi specijaliste-stručnjake ekonomske struke iz oblasti ekoturizma i menadžmenta turističke destinacije,
 • privredi Srbije obezbedi specijaliste-stručnjake ekonomske struke iz oblasti ekoturizma i menadžmenta turističke destinacije,
 • privredi severne Crne Gore i istočne Republike Srpske obezbedi specijaliste-stručnjake ekonomske struke iz oblasti ekoturizma i menadžmenta turističke destinacije,
 • strukovnim specijalistima ekonomisti – ekoturizma i menadžeru turističke destinacije obezbedi znanja, veštine i kompetencije potrebne i dovoljne da se uspešno mogu uključiti u rad na poslovima iz oblasti razvoja održivog turizma kako u zemlji, tako i u bilo kojoj zemlji Evrope i sveta.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa SSS “Turizam“ sa dva modula: Modul 1: Menadžment turističke destinacije i Modul 2: Ekoturizam, u skladu su sa Misijom Škole – razvojem obrazovanja u zemlji, stvaranjem uslova za unapređenje struke i direktno učešće neposrednih aktera u obrazovnom procesu u kreiranju kvalitetnog turističkog kadra.

Osnovni cilj ovog specijalističkog programa je da Turizmu, čiji razvoj je strateško opredeljenje Zlatiborskog okruga i Srbije, obezbedi neophodni kadar-specijaliste specifičnog profesionalnog usmerenja za poslove menadžmenta turističke destinacije I ekoturizma.

Posebni ciljevi su:

 • obezbeđenje produbljenih znanja i veština iz oblasti održivog razvoja turizma, a posebno: menadžmenta turističke destinacije i ekoturizma,
 • obezbeđenje neophodnih kadrova za preokret u razvoju turizma Srbije, koji se mora, pre svega, oslanjati na intelektualni kapital, ali i na brojne veštine,
 • formiranje i obezbeđenje neophodnih kreativnih kadrova da uspešno formiraju specifične turističke proizvode na destinaciji i u zaštićenim prirodnim prostorima u cilju zadovoljenja interesa i potreba turista. Znači obezbediće u Zlatiborskom upravnom okrugu da: 2. Tara i Golija kao jedinstveni rezervati zaštićene prirode i biosfere na Zemlji budu ekološke destinacije, 3.Mokra Gora etno-ekološka i kulturna destinacija, 4. Zlatar destinacija planinskog i zdravstvenog turizma, 5. Ivanjica i ,6. Kosjerić destinacije seoskog turizma itd.,
 • obezbeđenje neophodnih kadrova stručno osposobljenih za razvoj preduzetništva i brojnih turističko-ugostiteljskih sadržaja i usluga kojima bi se povećala vanpansionska potrošnja, ali i svih komplementarnih privrednih grana koji će turistički proizvod destinacije učiniti atraktivnim za sve probirljivijeg posetioca,
 • obezbeđenje stručno profilisanih kadrova za razvoj atraktivnih i specifičnih turističkih proizvoda privlačnih za inostranu klijentelu u cilju razvoja tzv. visokog turizma u Srbiji,
 • obezbeđenje kadrova kreativnih i inovativnih znanja i veština za bolje organizovanje i međusobno povezivanje turističke privrede Srbije u klastere i druge forme regionalnog i internacionalnog udruživanja, kao i za ohrabrivanje saradnje državnog i privatnog sektora u cilju razvoja, primene uputstava i pravila ponašanja održivog turizma - Agenda 21
 • obezbeđenje stručnih kadrova sposobnih za uspostavljanje svestrane saradnje na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, uz uzajamno razumevanje i podršku principima održivog razvoja turizma, sa akcentom na jačanje te saradnje sa pograničnim oblastima pre svih sa: Republikom Srpskom i Crnom Gorom.

Ovim bi se postiglo povećanje turističkog prometa, broj noćenja domaćih i stranih turista, vanpansionska potrošnja, što bi doprinelo povećanju zaposlenosti, zaustavljanju odliva mladih radno sposobnih ljudi sa sela, porastu društvenog bruto proizvoda i ubrzanom privrednom razvoju zapadne Srbije, a time se podstiče razvoj niza ostalih delatnosti (poljoprivrede, saobraćaja, građevinarstva, trgovine, zanatstva, uslužnih delatnosti, kulturnih i sportskih instuticija, domaće radinosti i dr.). Takođe, doprinelo bi povećanom zapošljavanju i razvoju nerazvijenih područja istočne Republike Srpske, severne Crne Gore i dr. koji se oslanjaju na turistički i privredni potencijal Zapadne Srbije.

Ciljevi studijskog programa SSS “Turizam“ je usvajanje fundamentalnih i aplikativnih znanja o turizmu kao savremenom i kompleksnom eko-prostornom, socio-kulturnom i ekonomskom fenomenu; izgradnjom veština i kompetencija turističkih kadrova da turizam sagledaju na integralan način, uz uvažavanje heterogenosti njegovih uzroka, efekata i funkcija, što čini neophodnu osnovu za uspešno obavljanje različitih poslova vezanih za teoriju i praksu savremenog razvoja turizma.

Kompetencije diplomiranih studenata

Opšte kompetencije diplomiranih studenata SSS “Turizam“ sa dva modula: Modul 1: Menadžment turističke destinacije i Modul 2: Ekoturizam, podrazumevaju produbljeno znanje, razumevanje i stručne veštine u odabranim užim oblastima specijalizacije, koje se zasniva na znanju i veštinama stečenim na osnovnim strukovnim studijama, kao vid posebne pripreme i odgovarajuće je za uspešan rad u oblasti specijalizacije:

 • u stanju da primeni produbljeno znanje, razumevanje i veštine za uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u užim oblastima studija;
 • stekao znanja i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema iz struke;
 • ima povećanu sposobnost da integriše stečena znanja i veštine, da rasuđuje i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke;
 • u stanju da efikasno prati i usvaja novine u oblasti specijalizacije i da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti.
 • Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

  • da koristi studiranjem stečenu logiku, u rešavanju raznovrsnih problema sa kojima se susreće u praksi,
  • upotrebu različitih metoda i postupaka, kojim je teorijski i praktično ovladao u toku studija za rad u praksi,
  • osposobljenost, kako za individualni, tako i za timski rad,
  • temeljno poznavanje i razumevanje Turizma kao veoma kompleksne struke uz ostvarenu sposobnost rešavanja konkretnih problema menadžmenta turističke destinacije i ekoturizma uz upotrebu naučnih metoda i postupaka u poslovanju turističkih poslovnih sistema,
  • sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica u oblasti ekoturizma i menadžmenta turističke destinacije,
  • ovladavanje metodama, postupcima i procesima marketing menadžmenta, u oblasti Turizma,
  • sposobnost upotrebe informatičkih tehnologija i elektronskog poslovanja u praksi turističkih poslovnih sistema,
  • sposobnost razumevanja finansijskog menadžmenta turističkih destinacija i ekoturizma,
  • sposobnost za unapređenje integrisanog menadžment sistema turističkih destinacija i ekoturizma,
  • razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i kooperativnosti sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem turističkih poslovnih sistema.

  Stečeni stručni naziv:

  Modul 1 - Specijalista strukovni ekonomista - za menadžment turističke destinacije

  Modul 2 - Specijalista strukovni ekonomista - za ekoturizam