INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU I
ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine ::
Video prezentacija programa

Svrha studijskog programa

Studijski program specijalističkih strukovnih studija „Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine“, sa dva modula i to: M1- Bezbednost i zaštita na radu i M2-Zaštita radne i životne sredine ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu dostupnu široj javnosti.

Znanja i veštine koje stiču studenti specijalističkih strukovnih studija studijskog programa „Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine“, sa dva modula i to: M1- Bezbednost i zaštita na radu i M2-Zaštita radne i životne sredine usmereni su na zadovoljavanje društvenih potreba i to posebno onih koje su u širem smislu orijentisane na održivi razvoj.

Sadržaji nastavnih predmeta su prilagođeni zahtevima savremene privrede i tehnike. Nastavnim sadržajima je omogućeno da studenti ovladaju potrebnim teorijskim znanjima i da ista povežu sa praksom. Integracija teorije i prakse u sistemu učenja daje novu kvalitativnu dimenziju ovakvom načinu obrazovanja. U toku studija stiču se pored stručno-naučnog znanja i praktično-relevantne sposobnosti, što predstavlja značajnu polaznu osnovu za nesmetano uključivanje u privredu.

Sadržaj studijskog programa specijalističkih strukovnih studija „Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine“ omogućava studentima sticanje veština i kompetencija koje će im omogućiti da rade na složenim, multidisciplinarnim poslovima zaštite na radu i zaštite životne sredine. U tom smislu, program je koncipiran tako da pruža dovoljno znanja u oblastima zajedničkim za oba modula (bezbednosti i zdravlja na radu u domenu procene rizika na radnim mestima u radnoj okolini; merenja nivoa buke i vibracija; merenja nejonizujućeg zračenja; primene informatike u merenjima, obradi rezultata i primeni istraživačkih metoda; upravljanja projektima; sprovođenju metodologije pisanja, saopštavanja i prikazivanja rezultata i zaključaka). Studijski program specijalističkih strukovnih studija „Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine“ studentima pruža mogućnost specijalizacije u oblastima modula M1: Bezbednosti i zaštita na radu (transportni sistemi; postrojenja i instalacija pod pritiskom; energetska postrojenja; proizvodni procesi i sistemi sa zaštitom; zaštita građevinskih objekata od požara; zdrava arhitektura) i u oblastima modula M2: Zaštite radne i životne sredine (upravljanje opasnim materijama i otpadom; analiza, kontrola i zaštita vazduha; analiza, kontrola i zaštita zemljišta; i primena savremenih metoda u pripremi vode za piće), kao i osposobljavanje za timski rad.

Poseban akcenat je na sticanju praktično primenljivih znanja, veština i iskustava kroz obavljanje stručne prakse i izradu specijalističkog rada uz mentorski nadzor.

Studijski program je fleksibilan i odlikuju ga interdisciplinarnost i multidisciplinarnost. U uslovima brzog tehnološkog razvoja koji donosi boljitak, ali i nove potencijalne opasnosti i rizike (tehnološke, profesionalne, ekološke), studijski program je tako organizovan da može lako da odgovori na eventualne razvojne fluktuacije, promene u zahtevima društva i slično.

Na ovako koncipiranom studijskom programom školuju se kadrovi koji poseduju znanja, kompetencije i veštine u evropskim i svetskim okvirima, koji mogu da prepoznaju i predlože načine rešavanja potencijalnih opasnosti i rizika u radnoj i životnoj sredini i obezbede kvalitetnije uslove života i rada, što čini ovaj program društveno opravdanim.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa specijalističkih strukovnih studija „Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine“ proističu iz osnovnih zadataka i ciljeva Visoke poslovno-tehničke škole u Užicu kao visokoškolske obrazovne institucije i svrhe studijskog programa. Ciljevi ovog studijskog programa su zasnovani na znanjima i savremenim inovacijama u oblasti inženjerstva zaštite na radu i zaštite životne sredine koja se izučavaju na istim/sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu kao i na dobrim praktičnim iskustvima.
Osnovni cilj studijskog programa je postizanje kompetencija, znanja i veština iz oblasti inženjerstva zaštite na radu i zaštite životne sredine i primena naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti inženjerstva i upravljanja zaštitom radne i životne sredine, čiji je konačni ishod obrazovanje Specijalista strukovnih inženjera zaštite na radu za Bezbednost i zaštita na radu, odnosno obrazovanje Specijalista strukovnih inženjera zaštite na radu za Zaštitu radne i životne sredine.
Posebni ciljevi specijalističkog studijskog programa „Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine“, modula M1: Bezbednost i zaštita na radu ukuljučuju postizanje kompetencija i veština u oblastima:

 • upravljanja rizikom i metodama procene rizika,
 • proizvodnih procesa i sistema, postrojenja i instalacija pod pritiskom, automatizovanih proizvodnih linija, transportnih sistema...,
 • prevencija od opasnosti i zaštite od nejonizujućeg zračenja,
 • merenja buke i vibracija u radnoj sredini,
 • upravljanja projektima,
 • metoda istraživanja i informatičke podrške istraživačkom radu, kao i
 • postizanje specifične praktične veštine potrebne za uspešno obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Posebni ciljevi specijalističkog studijskog programa „Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine“, modula M2: Zaštita radne i životne sredine ukuljučuju postizanje kompetencija i veština u oblastima:

 • upravljanja opasnim materijama i otpadom,
 • monitoringa, analize, kontrole i zaštite vazduha,
 • pripreme vode za piće primenom savremenih metoda,
 • merenja buke i vibracija i primene zaštitnih mera,
 • monitoringa, analize, kontrole i zaštite zemljišta,
 • prevencije od opasnosti i zaštite od nejonizujućeg zračenja,
 • metoda procene rizika i upravljanja rizikom,
 • upravljanja projektima,
 • metoda istraživanja i informatičke metodologije istraživačkog rada.
Definisani opšti i posebni ciljevi ukazuju na dve osnovne intencije studijskog programa. Prvo, osposobljavanje za neposredno uključivanje u rad na poslovima zaštite na radu i zaštite životne sredine, i drugo, uključivanje na nivo akademskih studija na druge visokoškolske ustanove iz istih ili srodnih oblasti studija, u zavisnosti od odluka visokoškolskih ustanova.

Kompetencije diplomiranih studenata

Završetkom specijalističkih strukovnih studija „Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine“ na modulu M1: Bezbednost i zaštita na radu, student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • korišćenja tehničke logike, stečene studiranjem, kao i korišćenja različitih metoda i postupaka, kojim je teorijski i praktično ovladao u toku studija pri rešavanju složenih problema iz struke sa kojim se susreće u praksi;
 • osposobljenost, kako za individualni, tako i za timski rad;
 • ima povećanu sposobnost da integriše stečena znanja i veštine, da rasuđuje i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke, koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova;
 • praćenja literature, standarda i ostalih relevantnih informacija i njihova primena u rešavanju zadataka iz oblasti struke, primena principa zaštite na radu u cilju smanjenja rizika od povreda i oboljenja radnika, kao i oštećenja opreme.

Završetkom specijalističkih strukovnih studija „Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine“ na modulu M2: Zaštita radne i životne sredine, student stiče sledeće opšte sposobnosti :

 • primene produbljenih teorijskih i praktičnih znanja, razumevanja i stručnih veština za uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u užim oblastima studija;
 • prikupljanja, analiziranja, tumačenja i korišćenja relevantnih informacija u oblasti struke i individualnog ili timskog rešavanja složenih problema u uslovima neizvesnosti;
 • uvažavanje etičkih normi i odgovornosti prema široj društvenoj zajednici;
 • u stanju da efikasno prati i usvaja nova stručna saznanja u oblasti specijalizacije i da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti.

Savladavanjem specijalističkih strukovnih studija „Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine“ na modulu M1: Bezbednost i zaštita na radu, student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • Praktična primena znanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u domenu procene rizika na radnim mestima u radnoj okolini, i sprovođenje mera za upravljanje rizikom;
 • Upravljanje projektima u domenu bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Doprinos razvoju optimalnih tehnologija u obradi rezanjem, sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Analize opasnosti koje se mogu javiti kod sudova i instalacija pod pritiskom i primene mera zaštite;
 • Primena usvojenih znanja i propisa koji se odnose na metode zaštite objekata visokogradnje od požara prilikom projektovanja i izvođenja građevinskih radova;
 • Profesionalno upotreba informatike u merenju, u obradi rezultata i primeni istraživačkih metoda u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Primena mera bezbednosti i zaštite na radu u realizaciji automatizovanih tehnoloških linija i procesa;
 • Primena, kontrola i unapređenje mera bezbednosti i zaštite na radu u logistici transportnih sistema;
 • Učestvovanje u primeni pasivnih i aktivnih solarnih sistema u stambenoj arhitekturi;
 • Merenje nivoa buke i vibracija opreme za rad u radnoj sredini, primena ovih merenja u dijagnostičke svrhe kao i primena metoda za kontrolu buke i vibracija;
 • Merenje nejonizujućeg zračenja, obrada rezultata merenja, priprema izveštaja i izveštavanje o stanju nejonizujućeg zračenja u radnoj sredini;
 • Korišćenje naučno-stručne literature, usvojenih znanja i iskustava iz prakse kao i učestvovanje u realizaciji istraživačkih programa, sprovođenju metodologije pisanja, saopštavanja i prikazivanja rezultata i zaključaka uz pridržavanje etičkih okvira u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Savladavanjem specijalističkih strukovnih studija „Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine“ na modulu M2: Zaštita radne i životne sredine, student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • Organizacije i planiranja svih potrebnih aktivnosti u oblasti upravljanja opasnim materijama i otpadom i merama zaštite radne i životne sredine;
 • Izrade i realizovanja planova i programa monitoringa, analize i zaštite vazduha (sticanje veština i iskustava dobijanja validnih rezultata na terenu i u laboratorijskim uslovima);
 • Primene znanja u oblasti migracije zagađivača i remedijacije zagađenog zemljišta (in situ i ex situ tehnologijama na bazi biotičkih (bioventilacija, biostimulacija, fitoremedijacija, biodegradacija u žitkom i čvrstom stanju) i abiotičkih procesa (fizičko-hemijski, termički i ostali procesi));
 • Koncipiranja i upravljanja sistemima za pripremu vode za piće primenom savremenih metoda (mikro i ultra filtracija, reverzna osmoza, poboljšana koagulacija, unapređeni procesi oksidacije, adsorpcija);
 • Samostalno merenje nejonizujućeg zračenja, obrada rezultata merenja, priprema izveštaja i izveštavanje o stanju nejonizujućeg zračenja u radnoj i životnoj sredini;
 • Merenja nivoa buke i vibracija u radnoj i životnoj sredini i primena mera za zaštitu od buke i vibracija;
 • Praktična primena znanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u domenu procene rizika na radnim mestima u radnoj okolini i sprovođenja mera za upravljanje rizikom;
 • Upravljanja projektima u domenu zaštite radne i životne sredine.
 • Profesionalno korišćenje informatike u planiranju eksperimenata, merenju, u statističkoj obradi rezultata i primeni istraživačkih metoda u oblasti zaštite radne i životne sredine;
 • Korišćenja naučno-stručne literature, usvojenih znanja i iskustava iz prakse kao i učestvovanje u realizaciji istraživačkih programa, sprovođenju metodologije pisanja, saopštavanja i prikazivanja rezultata i zaključaka uz pridržavanje etičkih okvira u oblasti zaštite radne i životne sredine.

Po završetku specijalističkih strukovnih studija „Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine“, modula M1: Bezbednost i zaštita na radu student je osposobljen:

 • za praktičan rad na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, za rešavanje realnih problema u preduzećima iz navedenih oblasti, da definišu i sprovedu preventivne bezbedonosne mere;
 • za komunikaciju i timski rad, kao i za profesionalni i etički odnos prema saradnicima u poslu;
 • za nastavak stručnog i naučnog usavršavanja na diplomskim akademskim nivoima studija u oblastima bezbednosti i zdravlja na radu ili nekim od srodnih studijskih programa u zavisnosti od odluka visokoškolskih ustanova.

Po završetku specijalističkih strukovnih studija „Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine“, modula M2: Zaštita radne i životne sredine student je osposobljen da:

 • samostalno i timski sprovode eksperimente, obrade rezultate merenja, definišu i sprovedu preventivne bezbedonosne mere u cilju zaštite radne i životne sredine;
 • rešavaju realne probleme iz prakse, vode projekte iz oblasti upravljanja zaštitom radne i životne sredine, kao i da formulišu i donose odgovarajuće zaključke;
 • nastave obrazovanje na nivou diplomskih akademskih studija istog ili nekog od srodnih studijskih programa, u zavisnosti od odluka visokoškolskih ustanova.

Svršeni studenti specijalističkog studijskog programa „Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine“ su osposobljeni za uključivanje na akademske studijske programe iz istih ili srodnih oblasti studija drugih visokoškolskih institucija, u zavisnosti od odluka tih visokoškolskih institucija.

Stečeni stručni naziv: Specijalista strukovni inženjer zaštite na radu - za bezbednost i zaštitu na radu

Stečeni stručni naziv: Specijalista strukovni inženjer zaštite na radu - za zaštitu radne i životne sredine