Specijalističke strukovne Studije

Visoka poslovno - tehnička škola organizuje nastavu na sledećim studijskim grupama

Na ovoj stranici možete dobiti kratke informacije o svim studijskim programima, kompletne informacije o svakom programu možete naći na stranicama koje postoje za svaki od navedenih smerova

Informacione tehnologije

Svrha specijalističkog studijskog programa Informacione tehnologije je obrazovanje studenata za prepoznatljive i jasne informatičke profesije i zanimanja, sa ciljem da se privredi i poslovnim sistemima obezbede kvalitetni stručnjaci koji direktno mogu da se uključe u praktičan rad.

Praktična znanja i iskustva se stiču kroz laboratorijske vežbe iz uže stručnih informatičkih predmeta, u moderno opremljenim računarskim laboratorijama škole, kao i uz praktičan rad u preduzećima, čija je osnovna delatnost bavljenje raznim vrstama hardverskih i softversko-aplikativnih poslova i usluga.

Savladavanjem studijskog programa Informacione tehnologije stiče i sledeće kompetencije:

 • razumevanja i klasifikaciju svih 12 područja IT
 • samostalnost u organizaciji i automatizaciji podataka i informacija
 • odabir i primenu savremenih metoda i alata u IT
 • istraživački aspekt, projektovanjai rešavanja problema primenom IT
 • razvoj i primenu savremenih Veb alata i Internet tehnologija
 • profesionalno poslovanje u okruženju
 • praćenja i primene inovacija u područjima IT i profesionalnom delovanju
 • planiranja i upravljanja procesima od makro do mikro nivoa
 • upravljanja periferijskim resursima IT
 • integracije i primene saznanja različitih disciplinapodrškom IT
 • kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje u oblastima IT
 • integracije znanja za odgovarajuću rezultativnost primena IT

Menadžment

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Menadžment ima jasno definisane ciljeve čiji je konačni ishod obrazovanje specijalista strukovnih menadžera koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u organizacijama različitih delatnosti, te da budu osposobljeni da koriste savremene koncepte, tehnike i metode za rešavanje složenijih upravljačkih problema.

Opšte kompetencije uključuju, pre svega, produbljeno znanje, razumevanje i stručne veštine u odabranim užim oblastima specijalizacije, koje se zasniva na znanju i veštinama stečenim na osnovnim strukovnim studijama, kao vid posebne pripreme i odgovarajuće je za uspešan rad u oblasti specijalizacije:

 • u stanju da primeni produbljeno znanje, razumevanje i veštine za uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u užim oblastima studija;
 • stekao znanja i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema iz struke;
 • ima povećanu sposobnost da integriše stečena znanja i veštine, da rasuđuje i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova;
 • u stanju da efikasno prati i usvaja novine u oblasti specijalizacije i da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti.

Proizvodno mašinstvo

Studijski program specijalističkih studija, sadrži predmete koji studentu omogućuju potrebnu integraciju pedagoških i didaktičkih znanja sa teorijsko - stručnim znanjima, što je osnovna pretpostavka za uspešno izvođenje svih oblika nastavnog rada. Nastavni sadržaji nastavnih predmeta su prilagođeni zahtevima savremene privrede i tehnike. Nastavnim sadržajima je omogućeno da studenti ovladaju potrebnim teoretskim znanjima i da ista povežu sa praksom.

Studijski program obrazuje mašinske inženjere specijaliste proizvodnog mašinstva, koji su orijentisani na praktičan rad u mašinskoj struci, kao i za nastavak studija na višim nivoima u zavisnosti od odluka visokoškolskih ustanova. Svršeni studenti su osposobljeni za rad u proizvodnim pogonima, kao i u službama pripreme proizvodnje, odnosno u konstrukciji, tehnologiji i informacionom sistemu za planiranje i upravljanje proizvodnjom. Takođe su osposobljeni za rad u održavanju i kontroli kvaliteta.

Građevinsko inženjerstvo - opšti smer

Posebna znanja i veštine koje stiču studenti specijalističkih strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo – opšti smer usmereni su na zadovoljavanje društvenih potreba i to onih orijentisanih na graditeljske aktivnosti u gradskim i seoskim sredinama. Svrha ovog studijskog programa se ogleda i u obezbeđivanju posebnih profesionalnih kompetencija u sledećim užim oblastima građevinskog inženjerstva: projektovanje i građenje AB konstrukcija, građevinska fizika i klimatizacija i ventilacija u građevinarstvu, tj. problemi toplotnog, zvučnog, svetlosnog i vazdušnog komfora u zgradama, osnove ekološkog građenja, graditeljstvo u turizmu i računarski integrisani geografski informacioni sistemi.

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo – opšti smer ima jasno definisane ciljeve čiji je konačni ishod obrazovanje Specijalista strukovnih inženjera građevinarstva koji su kompetentni za obavljanje poslova u oblasti građevinskog inženjerstva.

Savladavanjem studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo – opšti smer student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • u stanju je da primeni produbljeno znanje, razumevanje i stručne veštine za uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u užim oblastima studija
 • stekao je znanja i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema iz struke
 • ima povećanu sposobnost da integriše stečena znanja i veštine, da rasuđuje i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova
 • u stanju da efikasno prati i usvaja novine u oblasti specijalizacije i da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti

Inženjerstvo zaštite životne sredine

Specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine poseduje skup znanja, veština i kompetencija, koje ih čine relevantnim kadrom za tržište rada i istovremeno im omogućava nastavak obrazovanja na nivou diplomskih akademskih studija istog ili nekog od srodnih studijskih programa u zavisnosti od odluka visokoškolskih ustanova.

Studijski program Specijalističkih strukovnih studija Inženjerstvo zaštite životne sredine ima jasno definisane ciljeve čiji je konačni ishod obrazovanje specijalista strukovnih inženjera zaštite životne sredine koji su kompetentni za obavljanje poslova u oblasti zaštite životne sredine.

Savladavanjem studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Inženjerstva zaštite životne sredine student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • u stanju je da primeni produbljeno znanje, razumevanje i stručne veštine za uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u užim oblastima studija
 • stekao je znanja i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema iz struke
 • ima povećanu sposobnost da integriše stečena znanja i veštine, da rasuđuje i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova
 • u stanju da efikasno prati i usvaja novine u oblasti specijalizacije i da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti

Menadžment turističke destinacije

Svrha specijalističkog studijskog programa Menadžment turističke destinacije, saglasno, osnovnim zadacima i ciljevima Visoke škole, je obrazovanje studenata za prepoznatljive i jasne poslove u oblasti Menadžmenta turističke destinacije o kojima će biti više rečeno kompetencijama.

Savladavanjem dvosemestralnog specijalističkog strukovnog studijskog programa Menadžment turističke destinacije student stiče sledeće opšte kompetencije strukovnog specijaliste ekonomiste- specijaliste menadžmenta turističke destinacije:

 • Temeljno poznavanje i razumevanje Turizma kao veoma kompleksne struke uz ostvarenu sposobnost rešavanja konkretnih problema menadžmenta turističke destinacije uz upotrebu naučnih metoda i postupaka u poslovanju turističkih poslovnih sistema,
 • Sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica u oblasti menadžmenta turističke destinacije,
 • Ovladavanje metodama, postupcima i procesima marketing menadžmenta,, kao i geografskim informacionim sistemom u oblasti Turizma,
 • Sposobnost upotrebe informatičkih tehnologija i elektronskog poslovanja u praksi turističkih destinacija,
 • Sposobnost razumevanja finansijskog menadžmenta turističkih destinacija,
 • Sposobnost za unapređenje integrisanog menadžment sistema turističkih destinacija,
 • Razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i kooperativnosti sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem turističkih poslovnih sistema.

Bezbednost i zdravlje na radu

Strukovni inženjeri specijalisti Bezbednosti i zdravlja na radu poseduju skup znanja, veština i kompetencija da primeni produbljeno znanje, razumevanje i veštine za uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u užim oblastima studija i stiče znanja i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema iz struke, koje ih čine relevantnim kadrom za tržište rada i istovremeno im omogućava nastavak obrazovanja na nivou diplomskih akademskih studija istog ili nekog od srodnih studijskih programa u zavisnosti od odluka visokoškolskih ustanova.

Savladavanjem studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Bezbednosti i zdravlja na radu student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • upravljanja rizikom i razvoja metoda za procenu rizika sistema bezbednosti i zdravlja na radu
 • upravljanja projektima i inovacijama u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu
 • postrojenja instalacije pod pritiskom
 • osnove ekološkog građenja
 • elemente automatizacije
 • transportne sisteme
 • mere bezbednosti i zaštite od buke i vibracije
 • zaštita od nejonizujućeg zračenja
 • zaštitu građevinskih objekata od požara
 • informatičke metodologije

Studenti specijalističkih strukovnih studija Bezbednosti i zdravlja na radu stiču kompetencije za rad na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, za rešavanje realnih problema iz prakse, vođenje projekata iz navedene oblasti uz mogućnosti nastavka obrazovanja na nivou diplomskih akademskih studija istog ili nekog od srodnih studijskih programa u zavisnosti od odluka visokoškolskih ustanova.