Studijski programi

Visoka poslovno - tehnička škola organizuje nastavu na sledećim studijskim grupama

Na ovoj stranici možete dobiti kratke informacije o svim studijskim programima, kompletne informacije o svakom programu možete naći na stranicama koje postoje za svaki od navedenih smerova

Informatika

Svrha studijskog programa Informatika je obrazovanje studenata za prepoznatljive i jasne informatičke profesije i zanimanja, sa ciljem da se privredi obezbede kvalitetni stručnjaci koji direktno mogu da se uključe u praktičan rad.

Tokom studija se posebna pažnja poklanja sticanju najnovijih znanja iz informatičkih tehnologija koje se progresivno usavršavaju, u cilju rešavanja složenih praktičnih problema iz različitih sfera života i rada.

Tokom studiranaj na smeru Informatika student stiče stručna znanja iz različitih oblasti računarskih nauka: računarske tehnike, operativnih sistema, osnova informatike, aplikativnog softvera, alata baza podataka, projektovanja informacionih sistema, grafički dizajn, uvod u objektno programiranje, objektno programiranje, inteligentni sistemi, veb dizajn, računarsko upravljanje procesima, multimedijalno računarstvo i internet tehnologije.

Završetkom studija student na ovom nivou je kompetentan za razumevanje zadataka u okviru svoga posla i sposobanje da argumentovano logički razmatra i elaborira rešenja problema. Takođe je kompetentan da formuliše i odbrani predložena rešenja problema, razmenjuje ideje i informacije, kao i da preuzme odgovornosti u timskom radu.

Menadžment

Glavni cilj obrazovanja stručnim programom menadžmenta je sticanje ukupnih kompetencija menadžmenta u poslovno- proizvodnim sistemima malog i srednjeg nivoa koji se ostvaruje upravljanjem i analizom ekonomskih pokazatelja poslovnih aktivnosti.

Namenjen je obrazovanju menadžera za srednje i više upravljačke funkcije u preduzećima. Zbog značajnog udela ekonomskih obrazovnih sadržaja, ovako obrazovani kandidati mogu uspešno obavljati i sve poslove za koje je potrebno znanje i veštine poslovne ekonomije.

Savremene tendencije razvoja zemalja tržišne privrede pokazale su da se obrazovanje i stvaranje ljudskih resursa nalaze u samom vrhu prioriteta globalnih nacionalnih strategija i politika socijalnog, ekonomskog i tehnološkog napretka. Kontinuirane socijalno-ekonomske promene, ubrzan naučno-tehnološki razvoj, posebno ekspanzija modernih i postmodernih formi tehnologija pretpostavljaju visokoobrazovanu populaciju koja je u stanju da efikasno učestvuje u socijalnim procesima i koristi raspoloživu tehnologiju. U tom kontekstu ulaganje u obrazovanje, naročito menadžerske struke, odnosno u ljudski kapital koji će biti nosilac planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole, mora dobiti karakter investicionog ulaganja.

Proizvodno inženjerska informatika

Studijski program obrazuje mašinske inženjere proizvodno-informatičkog usmerenja, koji su orijentisani na praktičan rad u mašinskoj struci, kao i za nastavak studija na višim nivoima. Svršeni studenti su osposobljeni za rad u proizvodnim pogonima, kao i u službama pripreme proizvodnje, odnosno u konstrukciji, tehnologiji i informacionom sistemu za planiranje i upravljanje proizvodnjom. Takođe su osposobljeni za rad u održavanju i kontroli kvaliteta. Svršeni studenti mogu raditi, pored osnovne, u drugim strukama (tehnološkoj, metalurškoj, elektrotehničkoj, građevinskoj, saobraćajnoj, poljoprovrednoj i dr. na odgovarajućim poslovima koji su predhodno navedeni.

Priozvodno mašinstvo je svakako jedna od osnovnih, tradicionalnih struka u proizvodnim delatnostima. Ono je u prošlosti bilo osnova za razvoj ostalih oblasti industrije. Može se očekivati da proizvodno mašinstvo u budućnosti sačuva svoje mesto, uz neminovne promene i adaptacije, koje zahteva razvoj tehnike koju koristi i kojoj služi. Tako se mašinstvo danas razvija u pravcu informatike, mehanotronike, medicine, nanoinženjerstva itd. Priozvodno mašinstvo u našoj školi razvija se pre svega u pravcu informatike i to tako što informatičke tehnologije predstavljaju osnovni alat za rad mašinskog inženjera u praksi. U Planu nastave nalazi se nekoliko obaveznih i izbornih predmeta sa informatičkim sadržajem. U projektovanju proizvoda studenti se obučavaju za rad sa modernim CAD alatima na 2D i 3 D modelima.

Građevinsko inženjerstvo - opšti smer

Podaci pokazuju da na zavodima za zapošljavanje nema nezaposlenih građevinskih inženjera. Zbog intenzivne aktivnosti na području planiranja, projektovanja i građenja ( saobraćajnica, infrastrukturnih objekata, stambenih objekata i sl. ) velika je potreba za kadrovima građevinske struke.

Pored opštih predmeta koji daju fundamentalna znanja, studenti stiču stručna znanja koja im daju široko inženjersko obrazovanje. Stručni predmeti su iz oblasti građevinskih materijala, geodezije, statike konstrukcija, mehanike tla i fundiranja, arhitektonskih znanja (zgradarstva, završnih radova i instalacija), konstrukterskih znanja (betonske, drvene i metalne konstrukcije, saobraćajnice, hidrotehnika...). Značajne su i oblasti tehnologije građenja i organizacije građenja sa građevinskom mehanizacijom.

Veliki broj izbornih predmeta koje student bira prema afinitetu, daju još šire stručno obrazovanje (iz oblasti projektovanja objekata, mostova, zaštite na radu, menadžmenta ... ), na se ovim upotpunjuje profil građevinskog inžinjera opšteg smera. Pored posebnih predmeta informatika i aplikativni softver iz oblasti informatike i primene programskih paketa, stručni predmeti se sve više usmeravaju na rad na računaru u cilju osposobljavanja studenata da se odmah no završetku studija uključe u neposrednu proizvodnju.

Inženjerstvo zaštite životne sredine

Osnovni cilj izvođenja studijskog programa inženjerstvo zaštite životne sredine jeste obrazovati i osposobiti kadrove za zaštitu radne i životne sredine u skladu sa koncepcijom održivog razvoja i pravom budućih generacija na zdravu radnu i životnu sredinu.

Obrazovanje se sastoji u ovladavanju potrebnog znanja iz sledećih stručnih oblasti: fizika, hemija, elektrotehnika sa elektronikom, fizička hemija, termodinamika, materijali, korozija i zaštita, procesni uređaji, tehnologije u procesnoj industriji, izvori zagađenja radne i životne sredine, upravljanje otpadom, zaštita životne sredine, tretmani otpadnih voda, zaštita na radu, upravljanje eko rizicima, eko zaštita u industriji, radijacija i zaštita, poslovna i ekološka etika, ekološki menadžment, menadžment kvaliteta i kompjuterska grafika.

Osposobljeni studenti stečena znanja iz napred navedenih oblasti primenjuju u praksi i na taj način razvijaju sistem ekološkog ponašanja, pozitivnog odnosa prema prirodi čime postižu zaštitu i unapređenje životne sredine.

Donošenjem zakona i propisa iz oblasti zaštite životne sredine i njegovog usklađivanja sa propisima Evropske Unije, zahtevaće veći broj kadrova iz ove oblasti u svim granama privrede i vanprivrede. Mogućnost zaposlenja školovanih profila je u privatnim kompanijama, institucijama, lokalnoj - državnoj upravi. Zato postavljena koncepcija škole predviđa školovanje visoko obrazovnog kadra iz navedenog studijskog programa, jer će biti više mogućnosti za njihovo zapošljavanje.

Turizam

Turizam zahteva kadar specifičnog profesionalnog usmerenja, koji se obrazuje kroz sisteme redovnog obrazovanja visokoškolskih ustanova, kao i kroz razne vidove sistematske obuke. Znanja i veštine iz oblasti Turizma su diverzifikovanog karaktera.

Savladavanjem studijskog programa Turizam student stiče i sledeće predmetno- specifične kompetencije:

  • Temeljno poznavanje irazumevanje Turizma kao struke uz ostvarenu sposobnostrešavanja konkretnih problema uzupotrebu naučnih metoda i postupaka u poslovanju turističkih poslovnih sistema
  • Konkretno povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti u njihovu primenu u poslovanju turističkih poslovnih sistema.
  • Sposobnost praćenja novina u oblasti Turizma
  • Razvoj veština i spretnostiu upotrebi znanja u praksi turističkih poslovnih sistema
  • Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima u oblasti Turizma

Računovodstvo i revizija

Studenti ovog studijskog programa stiču znanja iz područja vezanih za računovodstveno izveštavanje, funkcionisanje računovodstvenih sistema, računovodstvene metode i tehnike upravljanja troškovima, računovodstvene metode za realizaciju poslovnih kombinacija, metode konsolidacije, računovodstvene aspekte obračuna poreza, analizu finansijskih izveštaja, teznike izrade poslovnog plana, evaluaciju izvršenja poslovnih aktivnosti, revizijske metode i postupke, funkcionisanje sistema interne kontrole.

Savladavanjem studijskog programa Računovodstvo i revizija student stiče i sledeće predmetno- specifične kompetencije:

  • Temeljno poznavanje disciplina menadžmenta, preduzetništva, informacionih sistema, stranog jezika, menadžmenta ljudskih resursa, razvoja i strategija, kao i njihovih međuodnosa i povezanosti
  • Razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti u oblasti verbalnog, neverbalnog i pismenog komuniciranja
  • Rešavanje konkretnih problema iz gore navedenih oblasti uz pomoć naučnih metoda i postupaka uz logističku podršku informacionih tehnologija
  • Praćenje i primena novina u oblasti računovodstva i revizije
  • Poštovanje etičkog kodeksa računovođa i revizora