osnovne strukovne Studije

Dodiplomske studije

studenti

Trogodišnje dodiplomske studije na Visokoj poslovno tehničkoj školi strukovnih studija u Užicu usklađene su sa Bolonjskom deklaracijom i procesom reforme visokog obrazovanja u Evropi. Osnovni ciljevi Bolonjske deklaracije su smanjenje dužine studiranja (na 3 do 4 gdoine za dodiplomske studije) i podsticanje razmene studenata- mogućnost studiranja na više visokoškolskih institucija  bez produženja studija. Ovi i drugi ciljevi unapređenja i modernizacije nastave na VPTŠ- u postižu se kroz slobodu izbora za studente, naglasak na praktičnom osposobljavanju studenata za primenu novih tehnlogija i primenom raznovrsnih oblika nastave.

Sloboda izbora za studente

Nastavni plan i program na Visokoj  poslovnoj tehničkoj školi strukovnih studija u Užicu ostvaruje se na pet studijskih grupa  koje studenti po sopostvenom izboru biraju i to:

Nastava

Nastava na VPTŠ- u ima raznovrsne oblike. Pored predavanja i auditornih vežbi u velikoj meri su zastupljene i laboratorijske vežbe, kao i praktičan i samostalan rad studenata kroz seminarske radove, projekte, stručnu praksu u firmama, diplomski rad. Laboratorijske vežbe se obavljaju po najnovijim standardima.

ECTS, Razmena studenata, Paralelno studiranje

studentiEvropski sistem prenosa bodova (European Credit Transfer System – ECTS) olakšava razmenu studenata- studenti mogu da započnu studije na jednoj visokoškolskoj ustanovi, nastave na drugoj, završe na prvoj ili nekoj trećoj visokoškolskoj ustanovi. Ukupno radno opterećenje (broj radnih sati) studenata u obavljanju svih aktivnosti predviđenih u jednoj školskoj godini meri se sa 60 ECTS bodova.

Kada student položi jedan ispit dobija odgovarajući broj ECTS bodova, zavisno od ukupnog rada koji je potreban prosečnom studentu da ispuni predispitne i ispitne obaveze. Na VPTŠ-u student završava studije kada položi sve ispite predviđene planom i programom i odbrani diplomski rad.

Uvođenjem  ECTS sistema mogućnosti za studente su znatno proširene....